۱۳۹۷ مرداد ۲۴, چهارشنبه

هر لحظه جهان که در تکاپو بودن
 هر لحظه جهان که در تکاپو بودن
بیزار که در برکه شب آسودن
در زیر تگرگ و غرش توفانها
با نغمه خورشید که پر بگشودن
مهدی یعقوبی