۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه

اسلام که آمد همه شادی ها مرداسلام که آمد همه شادی ها مرد
رویای شقایقان زیبا پژمرد
با تیغه شمشیر خدا را آورد
از سفره ما گرسنگان نان را برد
مهدی یعقوبی