۱۳۹۶ اسفند ۳, پنجشنبه

وقتی خبر مرگ تو را آوردندقند و عسل و ساز و نوا آوردند
از خانه شراب کوچه ها آوردند
مردم همگی ترانه خوان رقصیدند
وقتی خبر مرگ تو را آوردند

مهدی یعقوبی