۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

بیکرانه نورآنگاه که از خودم جهان دور شدم
از عطر ستارگان که مسرور شدم
در وسعت بی نهایتی آهنگین
پرتاب به بیکرانه نور شدم

مهدی یعقوبی