۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

بیکرانه نور



آنگاه که از خودم جهان دور شدم
از عطر ستارگان که مسرور شدم
در وسعت بی نهایتی آهنگین
پرتاب به بیکرانه نور شدم

مهدی یعقوبی