۱۳۹۷ اسفند ۲۹, چهارشنبه

گلپوش و همیشه نوش نوش و خوش خوشبا ماهی سرخ رنگ در تنگ بلور
با سبزه ی خوابیده دل شبنم و نور
گلپوش و همیشه نوش نوش و خوش خوش
از من به شما بهارتان پُر انگور

مهدی یعقوبی